Kurumların ömrü, performansı, verimliliği ve sürdürülebilirliği İnsan Değerleri Yönetimi uygulamalarının etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. BeNova Human Capital danışmanları olarak ihtiyaçlarınızı anlamak için kurumunuzun kültürünü, yapısını ve süreçlerini bilimsel yöntemler ile analiz ediyor ve elde ettiğimiz çıktılara göre stratejik planlamalar oluşturuyoruz. Bu sayede, çalışanlarınızın şirketi ve sistemi daha çok benimsemesini ve bir noktada, kurumun çıkarını kendi çıkarından farklı tutmamasını sağlıyoruz.

surec

Çalışanlarınızın kurumuzda harika bir çalışan deneyimi sağlamaları için tüm süreçlerde etkin ve verimli süreç tasarımları ile yanınızdayız!

Kurum Kültürünü oluşturan değerler, kurumun verimliliğini, karlılığını ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemektedir. Doğru İnsan Kaynakları Stratejileri kurabilmek ve çalışan deneyimi yaratabilmek için öncelikle şirketin kurum kültürünü oluşturan değerlerin tespit edilmesi ve bunun tüm şirkette yaşadığının hisselmesini sağmak için yanınızdayız.

Kurumun iş sonuçlarına etki etmesini sağlayan pozisyonların daha etkin yönetimini verimli bir şekilde sürdürebilmek adına ortak hedeflere odaklanan pozisyonların sınıflanması için sizinle birlikteyiz.

Bununla birlikte organizasyonda yer alan pozisyonları hem şirket içinde hem de piyasada doğru konumlayabilmek için pozisyonların;  ana sorumluluklar (accountabilities), davranışsal yetkinlikler (behavioural competencies) ve teknik bilgi ve beceriler (technical knowledge and skills) olmak üzere guruplanarak birbirleri arasında konumlandırılmaları için yanınızdayız.

Kurum içerisinde çalışanların kimlere bağlı olduğu, görevi, sorumluluğu, yetkileri ve gerekli niteliklerini içeren belirli bir formatta görev tanımlarının oluşturulması için yanınızdayız.

Görev tanımları, bir işin gerektirdiği görevlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için çalışanların sahip olması gereken özellikleri içerir. Çalışanlardan daha iyi verim alabilmek ve çalışanlara doğru yön verebilmek için hazırlanmış planlardır.

Süreç odaklı tüm uygulamalarda iyi tasarlanmış verimli süreçlerin oluşturulması, dokümante edilmesi ve uygulanması çok önemlidir. Bununla birlikte bir sürecin iyi işleyebilmesi için süreçte yer alan her adımda pozisyonların rollerinin açık bir şekilde tanımlanması için Rol / Sorumluluk (RACI) matrislerinin oluşturulması için yanınızdayız.

Kurumun bulunduğu piyasa koşulları, yer aldığı sektör, kurumun kültürü ve değerleri, misyon ve vizyonu, stratejileri ile bağlantılı olarak hedeflerine ulaşması için en yalın organizasyon yapısının tasarımı için yanınızdayız.

Kurumun başarısındaki en büyük payın, mutlu ve motivasyonu yüksek çalışanlar olduğunu odağımıza alarak, gerçekleştireceğimiz düzenli anketlerle çalışan bağlılığını ve memnuniyetini ölçüyor, olası sorunların önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması stratejiler geliştiriyoruz.

Kurumda yüksek performansı destekleyen, çalışanların refah düzeyini dikkate alan; adil ve objektif bir ücret sistemi tasarımı (baz/ değişken ücret & sosyal/yan hak) için yanınızdayız.

Kurum Kültürü ve değerlerinin organizasyonun her kısmında sürekli hissedilebilir kılmak için şirketinize özgü davranış modellerinin belirlenmesi ve ölçümlenme modelinin tasarımı için yanınızdayız.

Model oluşturulurken kanıtlara dayalı bir model oluşturma yönetimi izlenmektedir. İş ailesi ve pozisyon bazında kurumun kültürü ile ilişkili, hedeflenen başarıya ulaşılmasında beklenen yetkinlikleri destekleyici niteliktedir. Yöntem, yetkinliklere ait davranışsal göstergelerin iş performansıyla neden-sonuç ilişkisini kurarak açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Kurumun bulunduğu sektör dinamikleri ve hızla değişen iç/dış koşullara adaptasyonu sağlayarak daha çevik ve verimli bir organizasyon ile kurumun amaçladığı vizyonuna ulaşmasını sağlayacak en doğru hedeflendirme modelinin tasarımı ve geribildirim kültürünün oluşturulması için yanınızdayız.

Kurumun en değerli varlığı olan çalışanlarının amaçlanan vizyon için hazırlanmasını sağlamak ve çalışanların kariyer beklentilerini karşılamak adına çalışanların potansiyellerinin tespit edilmesi, potansiyellerini geliştirmeleri için gelişim planlarının tasarlanması ve organizasyonda açık pozisyonlara hazırlanmalarının tasarımı için yanınızdayız.